Data aktualizacji:

16 lipca, 2024

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.bikecafeglobal.com i www.bikecafe.pl
1. Informacje ogólne

Operatorem Serwisu www.bikecafeglobal.com oraz www.bikecafe.pl jest Bike Café sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (62-081), ul. Grzybowa 8A/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 508906, o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP 779-24-28-686, o nr. REGON 302601770; kontakt: biuro@bikecafe.pl; +48 505 626 622.

Podmiot ten jest także administratorem danych użytkowników udostępnionych przez użytkownika lub pobranych od niego za pośrednictwem tej strony, z zastrzeżeniem punktu 3.3. poniżej.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Bike Café sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem www.bikecafe.pl / 
www. bikecafeglobal.com.
2. Informacje w formularzach oraz w korespondencji elektronicznej
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Zasady dotyczące zbierania danych za pośrednictwem formularzy znajdują zastosowanie, gdy na stronie funkcjonuje jeden lub wiele formularzy kontaktowych. Możliwa jest także sytuacja, w której strona – w danym czasie nie zawiera takiej funkcjonalności. Jednak w każdym przypadku możliwy jest kontakt za pośrednictwem adresu e-mail zamieszczonego na stronie. Poniższe zasady znajdują zastosowanie także do korespondencji elektronicznej prowadzonej w innej formie niż formularz kontaktowy

 2. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za uprzednią jednoznaczną i udokumentowaną zgodą użytkownika.

 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych udostępnianych za pośrednictwem formularza znajdują się w zakładce prowadzącej do formularza, jak i poniżej:

  1. Administratorem danych jest: Bike Café Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (62-081), ul. Grzybowa 8A/2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS508906, o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP 779-24-28-686, REGON 302601770; kontakt: biuro@bikecafe.pl; +48 505 626 622

  2. Jeżeli jesteś konsumentem (nie składasz zapytania w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą i nie działasz jako przedstawiciel podmiotu gospodarczego) Twoje dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby prowadzenia korespondencji o charakterze informacyjnym, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące naszej działalności. Prowadzenie korespondencji zmierzającej do nabycia dóbr lub usług przez konsumenta jest możliwe dopiero po udzieleniu stosownych zgód według formularza, który udostępniamy drogą elektroniczną bezpośrednio do adresata.

  3. Dane udostępnione w celu prowadzenia z nami korespondencji są przez nas zabezpieczone przed dostępem osób trzecich za pomocą adekwatnych środków technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Dane te są usuwane w terminie 1 roku od zakończenia wątku, łącznie z korespondencją, chyba że zachowanie wątku jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń administratora – w takim wypadku zapis konwersacji wraz z danymi zostaje zachowany do dnia wydania prawomocnego wyroku zasądzającego bądź oddalającego roszczenie lub do chwili jego wygaśnięcia.

  4. Twoje dane udostępnione w formularzu kontaktowym nie są przekazywane podmiotom trzecim i nie są udostępniane w żaden inny sposób.

  5. Możesz w każdej chwili zażądać, aby Twoje dane zostały przez nas usunięte. Nie uchybia to jednak prawu do zachowania korespondencji w sytuacji szczególnej, określonej w punkcie 3 powyżej. Żądanie usunięcia danych wiąże się z usunięciem wiadomości i uniemożliwi kontynuację wątku.

  6. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż określone powyżej wymaga Twojej uprzedniej zgody. Warunkiem wyrażenia zgody jest uzyskanie przez Ciebie pełnej informacji o celach sposobach oraz czasie przetwarzania danych.

  7. Informacje Ogólne:

   1. Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

   2. Masz prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych oraz dotrzymania od administratora kopii Twoich danych podlegających przetwarzaniu, z zastrzeżeniem zachowania praw i wolności osób trzecich.

   3. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Gdy dane są niekompletne masz prawo do ich uzupełnienia, z uwzględnieniem celów przetwarzania.

   4. Masz prawo żądania usunięcia danych, gdy wygaśnie podstawa ich przetwarzania lub poweźmiesz wiadomość o tym, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

   5. Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania na czas potrzebny do ustalenia czy Twoje dane są prawidłowe – w wypadku zakwestionowania ich prawdziwości; na czas rozpatrywania sprzeciwu wobec przetwarzania, na czas, w którym administrator nie potrzebuje danych, ale są mi potrzebne do dochodzenia moich roszczeń, a także gdy powezmę wiadomość o niezgodności przetwarzania z prawem, ale zamiast usunięcia danych wolę aby ograniczono przetwarzanie.

   6. Gdy podstawą przetwarzania jest realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej, masz prawo wnieść sprzeciw wobec operacji przetwarzania, gdy stwierdzisz, że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności mają charakter nadrzędny wobec tych interesów administratora lub osoby trzeciej.

   7. Gdy dla przetwarzania danych niezbędna jest Twoja zgoda lub jest ono niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, to masz prawo żądać aby zapis Twoich danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego został Tobie przekazany w celu przesłania innemu administratorowi lub przesłany bezpośrednio do innego administratora, chyba że powyższe wpłynęłoby niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

   8. Jeżeli Twoje prawa zostaną naruszone to przysługuje Tobie prawo skargi do właściwego organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

   9. Cele i czas przetwarzania danych – muszą być określone w pouczeniu szczegółowym lub w treści udzielanej przez Ciebie zgody.

   10. Gdy dla przetwarzania niezbędna jest Twoja zgoda, możesz tę zgodę w każdej chwili wycofać, składając Administratorowi stosowne oświadczenie, które możesz doręczyć także w formie korespondencji elektronicznej.

 4. Prosimy mieć na uwadze, że wszystkie zewnętrzne domeny do których prowadzi ta strona stosują własne rozwiązania w zakresie polityki prywatności standardów bezpieczeństwa oraz polityki cookies. Domeny zewnętrzne to w szczególności: www.facebook.com, www.instagram.com, www.messenger.com, https://vimeo.com.
3. Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies. Strona www.bikecafe.pl / www. bikecafeglobal.com pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb analizy statystycznej my lub nasz usługodawca możemy używać także plików Web beacons (zapis wejść na stronę i do cookies). Nie zbieramy ani nie przechowujemy pojedynczych plików cookies lub Web beacons, nie przechowujemy ich z informacjami, które służą identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są pobierane na urządzenie końcowe przez serwer obsługujący Witrynę. Następnie przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do Witryny za każdym razem, kiedy dany użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer identyfikuje preferencje użytkownika.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Powyższe nie dotyczy jednak sytuacji, w której użytkownik korzysta wtyczek społecznościowych oraz zewnętrznych usług internetowych. W takim wypadku administratorem danych jest podmiot dostarczający usługę lub zarządzający zewnętrznym kanałem komunikacyjnym. Aby zapoznać się z zakresem wykorzystywania przez te podmioty pozyskanych informacji o użytkownikach, należy przeczytać warunki korzystania z właściwych witryn/serwisów. Nadto korzystamy z narzędzia GoogleAnalytics, którego dostawca również zbiera dane użytkowników zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami. Zasady te jak i opcje blokowania plików cookies tego usługodawcy użytkownik może znaleźć na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Prosimy mieć na uwadze że wszystkie zewnętrzne domeny do których prowadzi ta strona stosują własne rozwiązania w zakresie polityki prywatności standardów bezpieczeństwa oraz polityki cookies.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” plikicookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania nadanej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/12. Korzystając z Serwisu www.bikecafe.pl / www. bikecafeglobal.com użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie cookies w sposób zgodny z opisem zamieszczonym w niniejszej „Informacji o plikach cookies”. Operatornie przechowuje informacji pochodzących z plików cookies dłużej niż przez czas 5 lat.
4. Logi serwera
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są przetwarzane w sposób mający na celu łączenie tych danych z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i nie skutkuje taką operacją.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry.
7. Bezpieczeństwo

Administrator wprowadził adekwatne struktury techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu ochrony informacji dostarczonych przez osoby odwiedzające Witrynę przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Prosimy mieć na uwadze, że wszystkie zewnętrzne domeny do których prowadzi ta strona stosują własne rozwiązania w zakresie polityki prywatności standardów bezpieczeństwa oraz polityki cookies.

8. Małoletni

Witryna zawiera wyłącznie bezpieczne i przyjazne treści, nie jest jednak ukierunkowana na odbiorcę małoletniego, poniżej lat 16. Nie przewidujemy celowego gromadzenia danych, dotyczących tej kategorii użytkowników.

9. Więcej informacji o plikach cookies

Więcej informacji na temat funkcjonowania plików cookies, ich rodzajów, a także możliwości zarządzania nimi przez Użytkownika znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Dołącz do rodziny Bike Café

Odpowiedzą i pomogą Ci nasi doradcy:

Marek Gajewski +48 530 683 414 i Radosław Hewelt +48 503 752 985

Przyjdź na kawę miesiąca do Bike Café

Kawa miesiąca w promocyjnej cenie, to okazja, której nie możesz przegapić! Spróbuj już teraz i przekonaj się, jak pyszna jest ta kawa. 

Zamówisz ją na wszystkich naszych mobilnych kawiarniach.

Bike Cafe Sp. zoo jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty "Technologiczne"